současnost

Kostel svatého Václava na Chloumku patří do skupiny menších sakrálních staveb s vazbou na zaniklou osadu, z níž vychází i jeho velikost a poloha. Jedná se o jednolodní stavbu s polygonálně uzavřeným presbytářem s přistavěnou sakristií a předsíní. Kostel nemá věž, zvonice stojí samostatně. Kostel byl postaven v poslední třetině 16. století. Jedná se o jeden z mála kostelů ve východních Čechách postavených jako renesanční novostavba. V roce 1702 byl zbarokizován. Dalšími většími přestavbami prošel ve třicátých letech 19. století a zejména v roce 1905. V soklu kostela je osazeno několik kamenných renesančních náhrobků.

Na počátku 30.let 20. století již zádušní hřbitov u kostela nepostačoval, obec se proto rozhodla vybudovat na chloumeckém návrší hřbitov nový.  Jeho kolaudace proběhla v listopadu 1931.

Od roku 1964 je areál kostela sv. Václava společně se zvonicí s domkem hrobníka a ohradní zdí zapsán do Státního seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 30593/6-600.

 

Areál kostela je v současné době přístupný sítí cest, které vedou v jeho těsném okolí. Komunikace pro automobilovou dopravu vede pod jižní a jihozápadní strání návrší. Spojuje obec Holohlavy a Habřinu. Tato spojnice byla vybudována až v 70. letech 19. století. Tuto komunikaci kopírují i cyklistické trasy, které směřují z Habřiny do Holohlav. Potom směřují dále k Labi, kde se napojují na nedávno dokončenou stezku pro cyklisty Hradec Králové – Kuks.

V minulosti bylo návrší Chloumek také častým cílem procházky lázeňských hostů z blízkých Velichovek. Modře značená turistická trasa propojuje i dnes lázně Velichovky s významnými a historickými místy v okolí jako je např. hradiště Rotenberg. Tato turistická trasa prochází v blízkosti Chloumku po jeho severní straně směrem na Černožice.

Lokalita je prostupná i sítí polních cest. Některé z nich byly v poslední době upraveny a revitalizovány. V krajině jsou vysazována nová stromořadí, cesty jsou doplňovány o odpočívadla, je obnovována drobná architektura, která je tak charakteristická pro naši „barokní“ krajinu.

Návrší je v současné době z větší části zalesněné. Z historických dokumentů můžeme zjistit, že tomu tak vždy nebylo. Chloumek zbavený lesního porostu s kostelním areálem na svém vrcholu byl pro okolní obce výrazným duchovním místem s neopakovatelným a téměř mystickým geniem loci. Zároveň jeho charakteristická silueta byla výrazným krajinotvorným prvkem. Obraz tohoto místa zůstával v paměti mnoha generací. Svahy návrší byly zemědělsky obhospodařovány. K jihu přikloněné stráně byly využívány i pro pěstování vinné révy.

 

 

 

 

 
 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru