Stav Projektu obnovy kostela svatého Václava na Chloumku k říjnu 2022

Dovolte mi, abych Vás informoval o stavu projektu obnovy kostela svatého Václava na Chloumku k dnešnímu dni:

 

Nejprve začnu dobrou zprávou – dokumentace pro vydání územního povolení a dokumentace pro vydání stavebního povolení, byla kompletně dokončena a předána Spolku pro další řízení. Její projednávání je však závislé na souhlasu vlastníků objektů a pozemků – tedy zastupitelstvu obce Habřina a Královehradeckém biskupství. U církve se nepředpokládá, že by souhlas nebyl udělen, komplikovanější situace je na straně obce, kde se proti projektu postavila skupina občanů. Přes snahu Spolku o vzájemnou komunikaci – ať již formou zvláštních setkání s občany, vystoupeními na veřejných schůzích přes uspořádání kulatého stolu, kterého se zúčastnili zástupci Královehradeckého kraje (náměstkyně hejtmana paní Berdychová, ředitel odboru pan Klíma, zástupci církve – generální vikář Královehradeckého biskupství pan Paseka, farář farnosti pan Benko, autor projektu architekt Krejčík, zástupci Spolku, starosta obce Habřina pan Šutriepka) a kam byla pozvána i široká veřejnost včetně iniciátorů odporu proti zamýšlenému projektu -  tak se potvrdilo, že realizace záměru nebude jednoduchá. Smutné na debatě bylo, že iniciátoři odporu na tomto setkání, ale i při dalších jednáních a setkáních, nebyli schopni uvést racionální a věcné argumenty proti projektu. Uchýlili se víceméně k argumentaci, že kostel jako takový nepotřebuje další péči, neboť stavební práce, které prováděli v minulosti oni, jsou dostačující a projekt rondelu by narušil pietu místa (kdy uvádějí zavádějící informace, že rondel má sloužit zábavě nebo dokonce, že v něm má být umístěno komunitní centrum).  

 

Vzhledem k tomu, že svůj odpor přinesli i na jednání veřejných schůzí konaných v obci Habřina, rozhodlo se vedení obce vypsat referendum k otázce podpory projektu, resp. zda udělit souhlas k žádosti o vydání územního povolení a stavebního povolení. Otázky a celá příprava referenda byla konzultována na úrovni ministerstva vnitra, bohužel však došlo k prodloužení nouzového stavu, během něhož se referenda nesmí konat. Během léta obec referendum vypsat nechtěla, a nakonec nenašla odvahu ani přiřadit referendum k obecním volbám. V obci Habřina byly pak sestaveny 3 kandidátky, dvě z nich projekt podporovaly a zástupci té třetí se proti projektu vymezovali.  Dobrou zprávou však je, že výsledky do obecního zastupitelstva obce Habřina dopadly tak, že většinu v něm získali kandidáti z uskupení, která mají zájem v projektu pokračovat. Je tedy naděje, že zastupitelstvo obce buď o projektu rozhodne v rámci své kompetence či zorganizuje již zmíněné referendum. Jak jsem již uvedl – v současné době je kompletně dokončena projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jak však vyplynulo z jednání s představiteli kraje a následně i zástupci Ministerstva kultury ČR tak i Euroregionem Glacensis, vlastní realizace obnovy objektu kostela odděleně od realizace výstavby rondelu nedává smysl a nebylo by možné zabezpečit dostatek finančních prostředků na jeho celkovou opravu. Nehledě na to, že situace veřejných rozpočtů se během roku opět  změnila díky ekonomické a energetické krizi a probíhajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině. Není tedy záměrem Spolku realizovat opravu pouze objektu kostela, když není garantováno její dostatečné finanční krytí. Projekt se budeme snažit realizovat tak, jak bylo původně zamýšleno, byť hrozí zdržení či odložení v čase. Spolek  se i nadále snaží úzce spolupracovat s církví, současným vedením obce, krajem a zástupci Euroregionu Glacensis (se kterým budeme hledat možnosti podání žádostí o využití finančních prostředků z nového programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027, u kterého byl upřesněn časový harmonogram. Vypadá to, že nový přeshraniční program bude zahájen na Monitorovacím výboru dne 30. 11. 2022 s tím, že první předběžné projektové záměry bude možno předkládat od března 2023 a podrobné projektové žádosti následně od června 2023. Další výzvy budou následovat.

 

Pokud by příprava našeho záměru vypadala již v blízké době reálně, což je bohužel otázkou (a znovu se potvrdilo, že díky iracionálnímu odporu skupiny občanů, byl promarněn téměř celý rok, kdy mohly být obě dokumentace projednány, vydána povolení a projekt mohl být zařazen do prioritních žádostí o finanční prostředky), mohl by se Spolek dne 23. 11. 2022 na krajském úřadě v sále zastupitelstva účastnit informačního semináře k tomuto novému programu. Díky spolupráci s Krajským úřadem v Hradci Králové jsme byli dále informováni, že se připravuje ještě seminář k Mezinárodnímu visegrádskému fondu, neboť v něm byly v poslední době vyhlášeny nové a zajímavé granty. Seminář se bude konat dne 1. 11. 2022, opět v krajském sálu zastupitelstva, přednášet budou čeští zástupci z bratislavského sekretariátu. Dále jsme byli upozorněni, že včera byla vyhlášena první výzva nadnárodního programu Interreg Danube Region Programme 2021-2027. Na tuto první výzvu je určeno téměř 50% finanční alokace celého programu (téměř 92 mil. EUR). V tomto programu lze realizovat i aktivity v oblasti cestovního ruchu a kultury. Brzy bude vyhlášena druhá výzva nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027.

 

Jak je patrné jsou zde příležitosti, jak získat potřebné finanční prostředky pro realizaci celého projektu – jen to dává smysl. Je iluzorní se domnívat, že by se podařily sehnat peníze z národních zdrojů, a to i pokud by se jednalo jen o opravu kostela. Věřím, že nově zvolené zastupitelstvo se zasadí o možnost pokračovat v úsilí Spolku o realizaci projektu, který přinese občanům obce a majitelům hrobových míst, jen benefity –  a to nejen dobrý pocit z opraveného areálu, zkrášlení okolí (vybudování zpevněné zelené plochy pro parkování, vhodné umístění kontejnerů pro hřbitovní odpad, napojení přístupové cesty ke kostelu na již realizované obnovené polní cesty, znovunavrácení turistické trasy z Rožnova na Chloumek, úpravy lesního porostu v okolí, atd..), ale i tak praktickými věcmi jako je zdroj vody, elektřiny, možnostmi si ve svých schránkách v rekonstruovaném objektu bývalé márnice uschovat věci k opečovávání hrobů. A nový rondel? Typicky „landartový prvek“ – místo pro meditaci, rozjímání, setkávání při bohoslužbách pod širým nebem, koncertů vážné hudby. Zajímavý architektonický prvek, který může, po vzoru ze zahraničí, dát možnost obci Habřina prostor pro své zviditelnění se. Nic, co by ničilo a narušovalo pietu místa a úctu k zemřelým. Pevně věřím, že většina občanů Habřiny to pochopí a přikloní se ke snaze o jeho realizaci.

 

Pan Josef Havrda a Václav Skořepa, kteří svým přístupem, který by podle mého názoru bylo možné označit za šikanózní, omezovali regulérní práci obecního úřadu v jeho běžné agendě v uplynulém funkčním období, se v současné době zaměřili na zasílání různých podnětů a podání i směrem k našemu Spolku. Tato podání jsou však mnohdy doprovázena zavádějícími a nepravdivými informacemi. Jejich různá sdělení se nakonec objevila i ve veřejném prostoru a tisku – i proto se Spolek, resp. členové statutárních orgánů, rozhodli podat žalobu na ochranu osobnosti. Účetnictví Spolku je vedeno řádně v souladu s účetními standardy a zákonnou úpravou a je auditováno. Spolek se nemá tedy za co stydět, ale místo věnování se své činnosti musí vynaložit úsilí a prostředky na vypořádání se s těmito podněty.

 

Za Spolek na obnovu kostela sv. Václava na Chloumku.

 

 

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru