Pojďme to společně dokázat!

Datum: 1. 12. 2022

Jako novinku můžete na našich webových stránkách vidět úplnou prezentaci projektu na Obnovu kostela sv. Václava, která představuje záměr obnovy historické části, revitalizaci nového hřbitova a výstavbu „landartového prvku“ – zapuštěného rondelu. Unikátnost celého projektu, který nelze chápat jinak než jako celek, pomohla získat podporu Královehradeckého kraje, Královehradeckého biskupství, farnosti, sponzorů a podporovatelů. Předběžné konzultace na Ministerstvu kultury ČR dopadly také velmi pozitivně.

 

V jakém stádiu se projekt nachází?

 

V současné době je dopracována projektová dokumentace pro územní řízení (rondel) a stavební řízení (kostel). Dalším krokem je projednání této dokumentace za účelem získání územního a stavebního povolení. K tomuto kroku ej nezbytný souhlas vlastníků pozemků – obce a církve. Od církve je souhlas přislíben, o postupu obce Habřina rozhodne referendum občanů. Pokud budou souhlasy získány přistoupí se k projednání dokumentací. Po získání pravomocných povolení bude nutno zajistit financování realizace – jedinou šancí je kombinace zdrojů – fondy EU, příspěvky z MK ČR , kraje , popř. jiné granty a dary. V současné době, za přispění kraje a sdružení Euroregionu Glacensis proběhla detailní analýza možností využití financování z fondů EU. Zdržení (díky nepochopení projektu ze strany některých občanů obce Habřina) , které jsme však nabrali v procesu získání pravomocných rozhodnutí (která jsou podmínkou pro získání finančních prostředků) nás připravila o možnost být zahrnuti v připravovaných výzvách. Věříme však, že pokud dospějeme až k fázi podání žádosti o financování, že s projektem uspějeme. Cesta k realizaci, jak vidíte, je dlouhá. Ale věřím, že společně to dokážeme

 

Proč Spolek trvá na realizaci projektu jako celku a nepřistoupí se pouze k obnově historické části?

 

Odpověď je jednoduchá – projekt získal podporu právě pro svoji výjimečnost a skloubení moderní krajinné architektury s historizující částí. I proto se ho bylo ochotno ujmout sdružení Euroregion Glacesis. Spolupráce s touto organizací pak dávala velkou naději na úspěch při získání celkového objemu finančních prostředků. Náklady na realizaci se před krizí se odhadovala v řádech desítek milionů korun (první odhad byl okolo 75-80 mil CZK), oprava kostela, pokud by se k ní přistoupilo řádně dle výsledků průzkumů a projektové dokumentace se odhadovala okolo (35-40 mil CZK). Ze všech jednání pak vyplynulo, že získání prostředků pouze na opravu kostela je nereálné. Spolek vždy deklaroval, že k realizaci projektu by přistoupil pouze pokud by byly zabezpečeny prostředky ze 100%, neakceptovatelné je pak fázování projektu, kde by při rozpracování hrozilo jeho přerušení či zastavení.

 

Co obec Habřina podporou projektu získá?

 

Projekt přinese mnoho pozitiv – od zavedení elektřiny a získání zdroje vody, úpravy a opravy objektů a okolí, získání cílového místa pro vycházky po zviditelnění Habřiny na mapě Královehradeckého kraje. Nový objekt i oprava starého objektu vytvoří prostor pro možnosti konání církevních obřadů pod širým nebem, koncertů vážné hudby či obdobných akcí, které budou svým charakterem odpovídat místu. Pro jejich pořádání vznikne i odpovídající sociální zázemí. Je nutné poznamenat, že vlastníci pozemků a objektů, tedy obec a církev, budou mít vždy možnost se k žádosti o konání akce vyjádřit a tedy rozhodnout, zda svým charakterem nenaruší pietu místa.

 

Jak projekt zatíží rozpočet obce?

 

Zde je otevřená otázka, zda provozovatelem nového objektu a zázemí, které vznikne v části historického objektu (dům hrobníka, zvonice) bude vlastník objektu či Spolek. Spolek by mohli usilovat o získání podpory pro svoji činnost od soukromých dárců tak z veřejných financí.  To ostatně mohou udělat i vlastníci – církev a obec. Pokud by se obec rozhodla financovat údržbu a provoz objektů z vlastního rozpočtu jednalo by se o náklad jednoho až dvou pracovníků, kteří by zajišťovali běžnou údržbu a úklid nového rondelu, který bude bez nároků na energie.  Církev by pak jako vlastník musela udržovat zázemí, které vznikne v domě hrobníka a zvonici – tedy také úklid a běžnou údržbu, k tomu je nutné přičíst náklady za temperování objektu a provoz zabezpečovacího systému. Proto se jeví jako účelné, aby se provozovatelem stal Spolek, kde jeho členové, vlastníci pozemků a objektů, budou mít kontrolu nad výdaji – zároveň bude jednodušší si prostředky pro provoz a konání akcí obstarat. Ekonomická studie může být zadána, a to v době kdy projekt dosáhne stádia podání žádosti o financování. Precizní dokument bude nejen potřeba pro podání žádosti ale i pro vlastní rozhodnutí vlastníků (obce a církve) zda projekt realizovat.

 

Nesouhlas některých občanů obce Habřina s projektem.

 

Diskuse nad podobou projektu je naprosto legitimní. Musí však probíhat férově, zakládat se na pravdivých informacích, a ne na polopravdách, zkreslených informacích či dokonce nepravdách. To se bohužel v minulosti dělo. I proto Spolek nepoleví v aktivitách spočívajících v představování projektu a jeho propagace. Spolek vždy postupoval v souladu se svými stanovami, v souladu s právním řádem, vede řádně své účetnictví. Spolek inicioval nespočet veřejných setkání s občany a diskusních příležitostí. V této činnosti bude pokračovat. K tomu se samozřejmě bude snažit o získání dalších prostředků pro svoji činnost a pokračovat v propagaci místa pořádáním společenských a kulturních akcí. Spolek je otevřený spolupráci a uvítá rád součinnost, pomoc či aktivní zapojení se i dalších občanů či právnických osob.

 

Spolek věří, že se občané rozhodnou umožnit Spolku postoupit do další fáze projektu – tedy projednání dokumentace. Je zcela nutné znovu připomenout, že do vlastní realizace je ještě dlouhá cesta a vždy bude prostor pro revizi postoje vlastníků – obce a církve k projektu. Pojďme společně dokázat naplnit ambiciózní cíl – realizaci projektu obnovy kostela sv. Václava na Chloumku tak jak ho navrhlo architektonické studio arch. Ing. Jiřího Krejčíka.

 

Odkaz na prezentaci zde:

prezentace

 

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru